3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
5,0 trong số 5
1 xếp hạng
  Coastal defences, Sendai của Finnian
Inshore coastal defences at Nakacho near Sendai, Japan.
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
gineste
-- 03-05-2011
1 - 1 trong tổng 1  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn