3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,0 trong số 5
1 xếp hạng
  IKEA MIKAEL Desk w. Computer Case của PaulDesign
IKEA MIKAEL Schreibtisch mit Computer-Unterschrank. I checked all the sizes, and cecilia - you...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
Almost the perfect size, missed by 1/32 and 2/8... I think :) but awesome, most models missed by far more... 31-08-2009
1 - 1 trong tổng 1  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn