3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,0 trong số 5
1 xếp hạng
  KOA ATCT của Doc
Kona International Airport at Keahole, Hawaii, Air Traffic Control Tower. Constructed in 1970.
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự tăng dần
bdiscoe
Detail is very good, although the actual building is nearly white, not the reddish-brown of the model. 14-08-2011
1 - 1 trong tổng 1  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn