3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
5,0 trong số 5
4 xếp hạng
  Noorddijkerweg 25 của LOGAN
A small modern farmhouse located at the Noorddijkerweg in Groningen.
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
Feri
-- 08-09-2011
gineste
-- 08-09-2011
Radmilo
-- 08-09-2011
CMA
-- 08-09-2011
1 - 4 trong tổng 4  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn