3D Warehouse SketchUp
Tiếng Việt | Đăng nhập
 
4,7 trong số 5
3 xếp hạng
  Model of the J Edgar Hoover FBI Building của Google 3D Warehouse
Headquarters of the US Governments Federal Bureau of Investigation named for its long serving...
Xếp hạng mô hình này

Người đánh giá Xếp hạng Bài đánh giá Ngày thứ tự giảm dần
ẩn danh
-- 01-11-2012
ẩn danh
-- 22-03-2007
ẩn danh -- very good .thanks 20-01-2007
Adam
-- 14-01-2007
1 - 4 trong tổng 4  

Báo cáo vi phạm chính sách trong bài đánh giá

Portions ©2014 Trimble Navigation Limited - Portions ©2014 Google - Google's Privacy Policy - Trimble's Privacy Policy - Điều khoản Dịch vụ - Trimble Home - Trang chủ Google - Trợ giúp - Diễn đàn